Halvårsrapport 2021

Fortsat i fremgang med et tilfredsstillende halvårsregnskab trods COVID-19

Rise Sparekasse leverer halvårsresultatet med et overskud før skat på 5,2 mio.kr. og efter skat på 3,7 mio. kr., hvilket Sparekassens bestyrelse og direktion betragter som et tilfredsstillende resultat. Samtidig er Sparekassens forretninger med både nuværende og nye kunder voksende.

”Vi skal løbende arbejde med at forøge rentabiliteten samtidig med, at vi udvikler Sparekassen. COVID-19 og markedsforholdene i første halvår af 2021 har betydet, at mange kunder har valgt at afvikle ekstraordinært på deres lån og kreditter i Sparekassen, samtidig med, at der har været stor aktivitet på ejendomsmarkedet, og dermed også stor aktivitet i Sparekassen” fortæller direktør Bjarne V. Nielsen.

”Det glæder os naturligvis, at vi fortsat har positiv udvikling i alle filialer, hvor stigende kundetilgang, høj kundetilfredshed og tillid til sparekassen er en naturlig del af hverdagen” uddyber Bjarne V. Nielsen.  


Fakta om halvårsrapporten 2021:

  • Resultatet før skat er på 5,2 mio. kr. og resultatet efter skat ender på 3,7 mio. kr.
  • Nettorente- og gebyrindtægter er steget med 16,1 % eller 4 mio. kr. og udgør i alt 28,9 mio.kr.
  • Udgifter til personale og administrationsudgifter er steget med 14,3 % eller 3,1 mio. kr. Det skyldes primært åbning af nye filialer i henholdsvis Haarby og Faaborg, men også fortsat stigende IT-udgifter, samt et påbegyndt generationsskifte og dermed flere ansatte.
  • Positive kursreguleringer på 1,3 mio. kr.
  • Udlånet stiger med 11,8 % eller 42,4 mio. kr. til i alt 400 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån andrager samlet en indtægt på 338 mio. kr.
  • Det totale ledelsesmæssige skøn udgør i alt 8,4 mio. kr., hvoraf størstedelen er relateret til COVID-19. Heraf er 1,2 mio. kr. udgiftsført i første halvår 2021.
  • Egenkapitalen er steget med 18,7 % eller 29,4 mio. kr. til i alt 186,7 mio. kr. ved halvåret 2021. En egenkapital af denne størrelse er medvirkende til, at vi har kunnet disponere langsigtet.  
  • Garantkapitalen er steget med 21,2 mio. kr. til i alt 80,6 mio. kr. ultimo 1. halvår 2021, hvilket er en stigning på 35,8 %. Vi er således meget ydmyge over og meget tilfredse med den store lokale opbakning, som Sparekassen får i hele vores markedsområde.
  • Resultatet medfører en egenkapitalforrentning på 2,9 % før skat og på 2,0 % efter skat.

Rise Sparekasse er fortsat yderst solid med en kapitalprocent på 24,6 %.


”I vores markedsområde er der rigtig mange uopdyrkede muligheder. Derfor åbnede vi filialen i Haarby i slutningen af 2020 og filialen i Faaborg i marts måned 2021. Vi ønsker at øge vores markedsmæssige fokus yderligere i løbet af de næste år, hvorfor vi arbejder videre med Sparekassens strategi- og udviklingsproces", siger direktør Bjarne V. Nielsen.


"Vi har i løbet af 2021 arbejdet med at øge Sparekassens synlighed i markedet. Dette sker blandt andet via det daglige arbejde i filialerne og via de sociale medier, sponsorater og netværk m.v. Strategi- og udviklingsprocessen medfører på kort sigt stigende omkostninger, men vi forventer at processen vil synliggøre Sparekassens vigtighed i lokalområdet/regionen. Vores identitet bunder i vores evne til at drive en Sparekasse i balance med en høj samfundsansvarlig adfærd. Derfor er det helt naturligt for os, at vi ønsker at blive:


Danmarks mest samfundsansvarlige Sparekasse


Det vil vi, fordi vi tror på, at sundfundsansvar, tilstedeværelse og opbakning er med til at skabe vækst, liv og udvikling.

Halvåret har budt på et stigende antal ansatte. Personale og it-omkostninger er Sparekassens største omkostninger. De nævnte omkostninger er nødvendige, når vi har valgt en strategi om løbende at udvikle Sparekassen og dermed også medvirke til at udvikle lokalområderne i vores region. Vi ønsker at understøtte initiativer, der hjælper med at styrke lokalområderne, hvor et godt familieliv og et sundt erhvervsliv er en del af vores ambition”, slutter Bjarne V. Nielsen. 


Se hele halvårsrapporten her.


_60A8815

Sparekassedirektør

Bjarne V. Nielsen
Tlf.: 2325 0996
E-mail: bn@sparekassen.dk