Hvidvask

Hvad gør Rise Sparekasse for at forhindre hvidvask?

I Rise Sparekasse har vi et klart mål om at blive Danmarks mest samfundsansvarlige sparekasse. Vi tager det derfor meget alvorligt, når vi påtager os den meget vigtige samfundsopgave, det er at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, og arbejder løbende for at leve op til lovgivningen og dermed bidrage til, at Rise Sparekasse ikke bliver misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.


Som lokalt pengeinstitut kender vi vores kunder godt. Men det er desværre ikke tilstrækkeligt for at leve op til de krav, der stilles til os. Vi skal også kende vores kunder ”på papiret”. For at gøre det, er vi derfor også nødsaget til at indhente bl.a. legitimation og oplysninger om, hvordan du som kunde forventer at bruge Rise Sparekasse, ligesom du kan blive bedt om at oplyse, hvor dine midler stammer fra. Det sætter os i stand til at skelne det unormale fra det normale.


Derudover har Sparekassen etableret en risikobaseret systemmæssig overvågning af transaktioner og kunder for at sikre, at vi er i stand til at identificere netop de transaktioner eller kunder, som med stor sandsynlighed foretager sig noget atypisk eller mistænkeligt, som Sparekassen er forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK – også kaldet Bagmandspolitiet) om.


Sparekassens bestyrelse har vedtaget en politik om, at vi ikke vil misbruges til hvidvask og terrorfinansiering. Det betyder bl.a., at der kan være kundetyper, vi ikke ønsker at have i Sparekassen, ligesom der er produkter og tjenesteydelser, vi bevidst har fravalgt.


Det betyder også, at vi sørger for, at vores medarbejdere til enhver tid er fortrolige med reglerne og lever op til den opmærksomhedspligt, som reglerne foreskriver. Derfor gennemføres der løbende undervisning af medarbejderne i at identificere mistænkelige forhold, og det sikres, at alle medarbejdere kender deres roller og ansvar.


Sparekassen har også en politik om sund virksomhedskultur. Den skal sikre og fremme, at der er en sund virksomhedskultur i Sparekassen, så vi undgår, at Sparekassen overtræder den finansielle lovgivning eller bliver misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Det forventes således af alle medarbejdere, at de har en kritisk tilgang til mistænkelige forhold i deres virke, og at de hurtigst muligt viderebringer oplysninger om evt. mistænkelige forhold til nærmeste overordnede eller til de ansvarlige for området. Medarbejderne har også en reel mulighed for at rette henvendelse til sine overordnede, til direktionen eller til den hvidvaskansvarlige, hvis de får kendskab til eller mistanke om mistænkelige forhold, uden at de risikerer at blive mødt med repressalier. For yderligere at understøtte dette, har Sparekassen etableret en ekstern whistleblowerordning, som giver mulighed for anonymt at indberette enhver form for overtrædelse eller potentielle overtrædelser af den finansielle lovgivning.


Ansvarlige i Sparekassen:

Ansvarligt direktionsmedlem, jf. hvidvasklovens § 8, stk. 5:

_60A8815

Bjarne V. Nielsen

Direktør
Hvidvaskansvarlig, jf. hvidvasklovens § 7, stk. 2:


_60A8871

Vivian Beck

Hvidvaskansvarlig, cand.jur.