Årsrapport 2023

Pressemeddelelse:

Årsrapport 15.03.2024

Stigende ind- og udlån, positive kursreguleringer og flere kunder sikrer det bedste årsresultat i Rise Sparekasses mangeårige historie.

Rise Sparekasses årsregnskab for 2023 udviser et meget tilfredsstillende resultat som samtidig er det bedste i Sparekassens mangeårige historie. Rise Sparekasse, der fysisk er til stede i Rise, Svendborg, Haarby og Faaborg, er en lokalforankret sparekasse, som tilbyder kunderne et bredt sortiment af produkter, kombineret med professionel rådgivning og stor indsigt i de lokale forhold.

Sparekassen opnåede i 2023 et resultat før skat på 36,5 mio. kr. mod et resultat på -8,1 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til en stigning på 44,6 mio. kr. Årets resultat efter skat udgør 27,8 mio. kr. mod -4,8 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til en stigning på 32,6 mio. kr.


Vækst gennem højere renter, udlån og obligationer

Den positive udvikling afspejler Sparekassens evne til at tilpasse sig den økonomiske udvikling og fastholde sin position som en ansvarlig samfundsaktør. Resultatet er positivt påvirket af, at ECB og Danmarks Nationalbank løbende har hævet renten. Det har påvirket indtjeningen på udlån, obligationer og indestående i Danmarks Nationalbank og øvrige pengeinstitutter.

Sparekassens "maskinafkast" (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og skat) udgør 30,8 mio. kr. og er steget med 17,1 mio. kr. hvilket er et tilfredsstillende niveau med de nuværende markedsvilkår.


Rise Sparekasse har gennem de seneste mange år opbygget solide kundeforhold med mange nye kunder. Dette er fortsat i 2023 og har bidraget til en vækst i udlån, som er øget med 5,1%.


Repræsentantskabet godkendte i aftes bestyrelsens indstilling om, at garantkapitalen forrentes med 4 %, svarende til t.kr. 3.749 for regnskabsåret 2023.


Udvikling og en fortsat strategi om at blive Danmarks mest samfundsansvarlige Sparekasse

På kundesiden har Rise Sparekasse haft et godt år med tilgang af nye kunder – og den årlige kundeundersøgelse udviser også et styrket forhold til de mange eksisterende kunder.  


Den løbende tilgang af nye kunder over de seneste mange år giver anledning til optimisme i forhold til debatten vedrørende de lokale pengeinstitutters eksistensberettigelse.


Vi er stolte og ydmyge over, at så mange kunder vælger Sparekassen til. Vi gør vores absolut bedste for at leve op til forventningerne, så vi kan servicere både de nye kunder, samt de eksisterende kunder på et professionelt og højt niveau. Rådgivningen tilpasses selvfølgelig de enkelte kunders muligheder, behov og ønsker,” beretter direktør Bjarne V. Nielsen.


Vi tror på, at Sparekassens positive udvikling primært skyldes vores strategi om at arbejde hen imod at blive Danmarks mest samfundsansvarlige Sparekasse. Vi ønsker at medvirke til at udvikle de lokalområder, hvor vi selv bor og lever vores dagligdag. Vi ønsker at være tilgængelige og sætte den personlige betjening i højsædet. Mange af vores kunder ønsker et lokalt pengeinstitut, som vægter det lokale tilhørsforhold højt, og som bakker op om lokalområderne, så der skabes vækst og udvikling,” fortsætter Bjarne V. Nielsen.


Samfundsansvar gennem bæredygtighed

Som en del af Rise Sparekasses fokus på samfundsansvar, støtter Sparekassen også grønne initiativer og investerer i bæredygtige produkter.


Det har blandt andet betydet, at Rise Sparekasse har opsat solcelleanlæg ved hovedkontoret i Rise og på vores bygning i Flemløse. Sparekassen har i forlængelse heraf investeret i natsænkning i Rise samt indkøbt andele i vindmøller. Ved filialen i Svendborg er der desuden opsat varmepumper og anlæg, som reducerer strøm- og varmeforbruget. Sparekassen tænker også bæredygtighed ind, når vi køber reklameartikler m.v.

Samtidig arbejdes der løbende på at optimere belysningen i filialerne, så energiforbruget sænkes. Alle disse tiltag medvirker til, at Rise Sparekasse kontinuerligt arbejder på at reducere Sparekassens miljømæssige belastning og dermed CO2-aftrykket.


Vi ønsker at skabe langsigtede og optimale resultater for vores kunder, medarbejdere, garanter, lokalsamfundet og Sparekassen, så vi kan drive vores Sparekasse nu og mange år frem. Her er fokus på bæredygtighed og grønne tiltag essentielt, da vi mener, at vores handlinger i dag er med til at forme morgendagen,” afslutter Bjarne V. Nielsen.


Fakta om årsrapporten 2023

  • Resultatet før skat er på 36,5 mio. kr. og resultatet efter skat ender på 27,8 mio. kr.
  • Nettorente- og gebyrindtægter er steget med 37,5 % eller 25,1 mio. kr. og udgør i alt 91,8 mio. kr. ultimo 2023.
  • Udgifter til personale og administrationsudgifter er steget med 14,5 % eller 7,5 mio. kr. Dette skyldes overenskomstmæssige lønstigning, oprettelse af to nye fuldtidsstillinger, stærkt stigende IT-udgifter, samt flere samarbejdsaftaler i forbindelse med bl.a. outsourcing og leverandørkontroller m.v.
  • Positive kursreguleringer på 10,1 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån og garantier er øget med 3,1 mio. kr. og udgør i alt 4,4 mio. kr. Det ledelsesmæssige tillæg er i 2023 øget med 2 mio. kr.
  • Udlånet er steget med 5,1 % eller 22,8 mio. kr. til i alt 466,7 mio. kr.
  • Egenkapitalen udgør 228,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 15,4% eller 30,3 mio. kr.
  • Garantkapitalen er steget fra 92,9 mio. kr. til i alt 97,1 mio. kr. ultimo 2023. Det er en stigning på 4,5%. Pr. 31.12.2023 har vi 3.770 garanter.
  • Resultatet medfører en egenkapitalforrentning på 17,1 % før skat og på 13,1 % efter skat.

Se hele Årsrapport 2023 her


_60A8815

Sparekassedirektør

Bjarne V. Nielsen
Tlf.: 2325 0996
E-mail: bn@sparekassen.dk