Årsrapport 2020

Tilfredsstillende resultat for 2020

Sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde er for første gang afholdt online, den 11. marts 2021, på grund af Corona-restriktionerne. Sparekassen har tradition for at afholde fysiske repræsentantskabsmøder, hvor der er mulighed for at være sammen, møde kandidaterne til bestyrelsen og spise et godt måltid. Det kunne vi desværre ikke i år og måtte derfor afholde mødet online fortæller direktør, Bjarne V. Nielsen.

Repræsentantskabet godkendte regnskabet og vedtog en forrentning af garantkapitalen på 2,5 % til garanterne.


2020 har været et tilfredsstillende år på trods af COVID-19. Sparekassen opnåede i 2020 et resultat efter skat på 6 mio. kr. mod 16,9 mio. kr. i 2019, hvilket svarer til et fald på 10,9 mio. kr. Dog skal det siges, at vi i 2019 havde en ekstraordinær indtægt i form af udbytter og kursgevinster i forbindelse med salget af 75% af vores aktier i Sparinvest Holding.


Vi har fortsat stor aktivitet i alle filialer, hvor positiv kundetilgang, høj kundetilfredshed og opbakning til Sparekassen er en fast del af hverdagen fortsætter Bjarne V. Nielsen.


Fakta om årsrapporten 2020:

 • Resultatet før skat er på 7,5 mio. kr. og resultatet efter skat ender på 6 mio. kr., hvilket overstiger udmeldingen fra halvårsrapporten.
 • Nettorente- og gebyrindtægter er faldet med 2,6 % eller t.kr. 1.357 og udgør i alt t.kr. 50.273 ultimo 2020.
 • Udgifter til personale og administrationsudgifter er steget med 9% eller t.kr. 3.612. Skyldes primært åbning af ny filial i Haarby, stærkt stigende IT-udgifter, samt sikring af generationsskifte og flere ansatte på personalesiden.
 • Kursreguleringerne er positive med tkr. 1.917.
 • Udlånet er faldet med 8,8 % eller 32,9 mio. kr. til i alt 339,6 mio. kr. Den primære årsag er, at kunderne afvikler gæld hurtigere, hjælpepakker ifm. Covid-19, samt der i markedsområdet har været en god og indtjenende sommer, der udløser mindre træk på kreditfaciliteterne.
 • Årets nedskrivninger på udlån og garantier er faldet fra udgift på 2,3 mio. kr. i 2019 til 0,4 mio. kr. i indtægt 2020. Dette er inkl. 4,7 mio. kr. i ledelsesmæssig nedskrivningsskøn ifm. Corona-pandemien.
 • Egenkapitalen udgør 175,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 14,3 % eller 22,0 mio. kr.
 • Garantkapitalen er steget fra tkr. 54.445 til i alt tkr. 71.770 ultimo 2020. Det er en stigning på 31,8 %. Pr. 31.12.2020 har vi 2.883 garanter.
 • Egenkapital er 175,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 14,3 % eller 22,0 mio. kr.
 • Resultatet medfører en egenkapitalforrentning på 4,6 % før skat og på 3,6 % efter skat.

Rise Sparekasse er fortsat yderst solid med en kapitalprocent på 25,8%.


Valg til Bestyrelsen

På mødet var der valg til bestyrelsen, hvor det var besluttet, at bestyrelsen skulle reduceres med 2 medlemmer. Resultatet blev et genvalg til:

 • Leif Juul Sørensen (formand)    
 • Ole Kjær Jensen (næstformand)
 • Pia Fuglsang Rasmussen           
 • Hanne Herzog      
 • Anne J. Nielsen    
 • Rasmus P. Rasmussen               
 • Niels Riis

Henrik Buur og Gert Mikael Olsen blev ikke genvalgt og udtræder derfor af bestyrelsen. De blev begge takket for deres store indsats for Rise Sparekasse.


I 2020 udviste kunder i Sparekassen igen stor tillid og opbakning ved, at øget deres garantindskud med 17.325 t.kr. til i alt 71.770 t.kr., hvilket vi er dybt taknemmelig for understreger Bjarne V. Nielsen.


Vi kigger i øjeblikket ind i 2021, hvor vi fortsat udfordres af et marked, hvor renteniveauet er historisk lavt, og året vil være præget af ekstra usikkerhed alt efter hvordan COVID-19 pandemien udvikler sig. Til trods for disse dette, formår vi alligevel en fornuftig indtjening, dette bekræfter mig i, at Sparekassens forretningsmodel er holdbar og vi derfor ser frem til at fortsætte væksten både på Ærø og i det sydfynske, slutter Bjarne V. Nielsen.


Se hele årsrapporten her._60A8815

Sparekassedirektør

Bjarne V. Nielsen
Tlf.: 2325 0996
E-mail: bn@sparekassen.dk