Privacy Policy

Mine Penge

Privacy Policy: Vilkår for behandling af personoplysninger i Rise Sparekasse


Indledning

Disse vilkår gælder for Rise Sparekasses behandling af dine oplysninger (personoplysninger). Rise Sparekasse er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der fremgår af disse vilkår, som beskriver, hvordan og hvorfor Rise Sparekasse behandler dine personoplysninger og beskytter din ret til beskyttelse af privatlivets fred.


1. Indsamling og behandling af personoplysninger

Hvorfor behandler Rise Sparekasse oplysninger om dig, og hvad bruger Rise Sparekasse oplysningerne om dig til?


Rise Sparekasse behandler oplysninger om dig som privatkunde, potentiel privatkunde eller som besøgende på vores hjemmeside eller vores sider på de sociale medier. Herudover behandler Rise Sparekasse oplysninger om enkeltmandsvirksomheder og øvrige tredjeparter, såsom garantistillere, fuldmagtshavere samt andre privatpersoner, som Rise Sparekasse er i dialog med eller samarbejder med. Det gør Rise Sparekasse for at kunne betjene dig bedst muligt.


Rise Sparekasse behandler personoplysninger til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder betalinger, kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, forsikrings- og realkreditformidling, kreditvurdering, intern kreditrisikostyring, nye produkter, analyser og markedsføring samt opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen, herunder til brug for identifikation af dig efter hvidvaskloven samt til indberetning til myndighederne.


Personoplysninger, der er indhentet i henhold til hvidvaskloven, og som ikke er generelle personoplysninger, må kun behandles med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.


Hvilke personoplysninger behandler Rise Sparekasse

Rise Sparekasse behandler forskellige typer personoplysninger afhængig af, hvilke ydelser eller produkter, du har bestilt eller er interesseret i.


Oplysningerne kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Finansielle og økonomiske oplysninger
 • Oplysninger om datatrafik på vores digitale platforme
 • Følsomme oplysninger
 • Oplysninger, der er krævet af lovgivningen

Identitetsoplysninger skal dokumenteres med kopi af pas, kørekort, sundhedskort eller tilsvarende.


Er du erhvervskunde, indhentes oplysninger om virksomhedens CVR-nr., juridiske form, den kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne samt oplysninger om virksomhedens eller foreningens reelle ejer.


Ved udenlandsk adresse indhentes desuden oplysninger om hjemland og udenlandsk skatteydernummer.


Når du handler værdipapirer gennem Rise Sparekasse, indhenter Rise Sparekasse oplysninger om statsborgerskab, skatteydernummer og/eller andre oplysninger, når det er krævet eller relevant til brug for indrapportering af dine handler med værdipapirer til myndighederne.


For at sikre dokumentation for aftaler og korrekt betjening kan Rise Sparekasse optage og gemme telefonsamtaler med dig. Rise Sparekasse er forpligtet til at optage og opbevare telefonsamtaler og andre former for elektronisk kommunikation mellem Sparekassen og dig, der fører til eller kan føre til transaktioner i værdipapirer.


Af hensyn til sikkerheden og kriminalitetsforebyggelse sker der videoovervågning m.v. af for eksempel kundeekspeditioner, indgange, facader, adgangs- og flugtveje samt pengeautomater.


Rise Sparekasse behandler data som vedrører brugen af Rise Sparekasses hjemmeside og sider på sociale medier samt digitale platforme, herunder Netbank og Mobilbank.


For erhvervskunder indhenter Rise Sparekasse desuden LEI-kode (Legal Entity Identifier).


Når Rise Sparekasse beder om oplysningerne, er det frivilligt, om du vil afgive dem. Hvis du ikke ønsker at afgive de ønskede oplysninger til Rise Sparekasse, kan det dog betyde, at Rise Sparekasse ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig. I visse tilfælde kan det betyde, at dit kundeforhold må ophøre. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis oplysningerne er nødvendige efter lovgivningen.


Det er vigtigt, at de oplysninger, du giver os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os, når der sker ændringer.


Følsomme personoplysninger

Rise Sparekasse indsamler og behandler som udgangspunkt kun følsomme oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra a. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, for eksempel en mail eller et budget med følsomme personoplysninger om dit helbred eller medlemskab af et politisk parti eller en fagforening, betragter vi det som dit samtykke til, at Rise Sparekasse kan gemme oplysningerne, for eksempel i det indsendte budget. Rise Sparekasse anvender ikke oplysningerne i andre sammenhænge.


Fra tredjeparter

Rise Sparekasse indhenter oplysninger fra internationale informationsudbydere og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Det sker for eksempel i CPR-registret, CVR-registret, virk.dk og sanktionslister fra EU eller FN (jf. Udenrigsministeriets oversigt over sanktioner) eller lignende (f.eks. amerikanske myndigheder som OFAC).

Ved kreditvurdering undersøger Rise Sparekasse, om der er oplysninger registreret om dig hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Rise Sparekasse opdaterer oplysningerne løbende.


Bruger du kredit- eller betalingskort, netbank, betalingstjenester eller anden betalingsformidling, indhenter Rise Sparekasse oplysninger fra betalingsmodtagere, forretninger og pengeinstitutter. Det gør Rise Sparekasse for at kunne gennemføre betalinger, udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende i overensstemmelse med betalingsloven. Rise Sparekasse modtaget oplysninger om dig fra samarbejdspartnere, herunder fra andre pengeinstitutter, i de tilfælde, hvor du har givet samtykke, eller lovgivningen giver mulighed herfor.


Opbevaring af dine personoplysninger

Rise Sparekasse opbevarer kun dine oplysninger, så længe de er relevante og nødvendige i forhold til de formål, som er grunden til indsamling, behandling og/eller opbevaring af dine oplysninger.


Efter hvidvaskloven og bogføringsloven opbevares oplysninger, dokumenter og registreringer i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktions gennemførelse. medmindre andet er fastsat i anden lovgivning.


Rise Sparekasse gennem de personoplysninger, som du har afgivet med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til 6 måneder – selv om kundeforholdet ender med ikke at blive etableret. Det gør Rise Sparekasse for at sikre sig mod svig.


2. Retsgrundlag for behandling af oplysninger om dig

Rise Sparekasse kan kun behandle dine personoplysninger, når der er retsgrundlag (lovlig grund).

Retsgrundlaget for Rise Sparekasses behandling vil være et af følgende:

 • Overholdelse af en retlig forpligtelse i henhold til den finansielle regulering samt anden lovgivning, herunder:
  o    Lov om finansiel virksomhed
  o    Ledelsesbekendtgørelsen
  o    Outsourcingbekendtgørelsen
  o    Hvidvaskloven
  o    Skatteindberetningsloven
  o    Kreditaftaleloven
  o    Bogføringsloven
  o    Betalingsloven
  o    MiFID
  o    TV-overvågningsloven
  o    Databeskyttelsesloven
  o    Nationalbankloven

 • Behandlingen er nødvendig til opfyldelse af aftaler om produkter og ydelser, som Rise Sparekasse stiller til rådighed.
 • Du har givet dit samtykke til, at Rise Sparekasse må behandle dine personoplysninger til et bestemt formål.
 • Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse for Rise Sparekasse. Det kan for eksempel være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af it- og betalingssikkerheden eller til direkte markedsføring efter en afvejning af dine og Rise Sparekasses interesser.

3. Videregivelse af oplysninger om dig

Rise Sparekasses ansatte har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger.


Til tredjeparter

I det omfang Rise Sparekasse er forpligtet eller berettiget til det i henhold til lovgivningen, videregiver Rise Sparekasse oplysninger om dig til offentlige myndigheder, herunder til

 • Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i henhold til hvidvaskloven og
 • Skatteforvaltningen i henhold til skatteindberetningsloven.

Derudover udveksler Rise Sparekasse oplysninger med eksterne samarbejdspartnere til brug for varetagelse af administrative opgaver, eller når der er mulighed for det i lovgivningen, f.eks. lov om finansiel virksomhed eller hvidvaskloven, eller hvis du har givet samtykke til det, eller det er nødvendigt for at Rise Sparekasse kan opfylde en kontrakt med dig.


Rise Sparekasse er forpligtet til at videregive oplysninger om dig og dine låne- og kreditforhold til Nationalbanken og Finanstilsynet i henhold til nationalbankloven og lov om finansiel virksomhed med henblik på overvågning af den finansielle stabilitet.


Misligholder du dine forpligtelser overfor Rise Sparekasse, kan Rise Sparekasse indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.


Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande

I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support kan der overføres personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS.


EU-Kommissionen har truffet afgørelse om, at visse tredjelande uden for EU og EØS yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, hvorfor overførsler til disse lande kan ske uden yderligere foranstaltninger. Ved overførsler til andre lande end disse lande, benytter Sparekassen en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.


Du kan se en oversigt over, hvilke lande Rise Sparekasse overfører personoplysninger til her.


4. Dine rettigheder

Ret til indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger Rise Sparekasse behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Rise Sparekasse anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Rise Sparekasse opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Retten til indsigt kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan f.eks. ikke få oplyst, om og hvilke oplysninger vi har noteret i forbindelse med undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvaskloven. Du kan heller ikke få oplyst, om vi underretter SØIK, eller hvilke oplysninger vi videregiver til Hvidvasksekretariatet ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.  Retten til indsigt kan også være begrænset på grund af hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til Rise Sparekasses forretningsgrundlag og forretningspraksis, knowhow, forretningshemmeligheder, interne vurderinger og materiale.


Ret til at få rettet eller slettet dine personoplysninger

Hvis de oplysninger, som Rise Sparekasse behandler om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Medmindre oplysningerne er nødvendige for at gøre et retskrav gældende har du ret til, at Rise Sparekasses behandling alene er begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Rise Sparekasses legitime interesser går forud for dine interesser. 


Hvis Rise Sparekasse har videregivet forkerte oplysninger om dig, vil Rise Sparekasse sørge for at rette fejlen.


Begrænsning af behandling af dine personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger i Rise Sparekasse begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Rise Sparekasse fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke. Rise Sparekasse må også behandle dine oplysninger med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)

Hvis Rise Sparekasse behandler oplysningerne om dig på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til Rise Sparekasse, udleveret i et elektronisk format.


Indsigelse mod behandling

Hvis Rise Sparekasse behandler oplysninger om dig under henvisning til en legitim interesse fra Rise Sparekasses side, har du mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen, medmindre der er vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser.

Du kan derudover til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig behandles til direkte markedsføring.


Profilering og automatiske afgørelser

Rise Sparekasse foretager i visse tilfælde automatisk evaluering af dine personoplysninger, f.eks. analyse af dine økonomiske forhold og præferencer. Dette sker, hvis Rise Sparekasse f.eks. skal lave en lovpligtig kreditscore, kreditværdighedsvurdering eller investeringsprofil, eller for at målrette Rise Sparekassens markedsføring til dig.


Ret til at tilbagekalde dit samtykke

Hvis du har givet samtykke til behandling af oplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, ved at kontakte Rise Sparekasse, f.eks. på mailadressen post@sparekassen.dk.


Din tilbagekaldelse vil ikke berøre lovligheden af behandling, der er foretaget inden tilbagekaldelsen.


Du skal dog være opmærksom på, at Rise Sparekasse derefter muligvis ikke vil være i stand til at tilbyde dig Sparekassens produkter eller ydelser. Selvom du har tilbagekaldt et samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde stadig kan behandle dine oplysninger, f.eks. hvis det er nødvendigt for at gennemføre en aftale, som Rise Sparekasse har indgået med dig, eller fordi Rise Sparekasse er forpligtet til det efter lovgivningen.


5. Databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Rise Sparekasses databeskyttelsesrådgiver (DPO), Vivian Beck, på 62200015 eller e-mail vb@sparekassen.dk.


Klager – også over Sparekassens behandling af persondata – kan rettes til Sparekassens klageansvarlige:


Rise Sparekasse

Faaborgvej 64

5700  Svendborg

att. den klageansvarlige

e-mail: post@sparekassen.dk

Telefonnummer 62 20 00 15


Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.


Kontaktoplysninger på dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Dataansvarlig:

Rise Sparekasse

St. Rise Landevej 10

5970  Ærøskøbing

CVR-nr. 54787316

Telefonnummer 62 52 14 08

e-mail: post@sparekassen.dk


Databeskyttelsesrådgiver:

e-mail: post@sparekassen.dk

Telefonnummer 62 20 00 15

Adresse: Faaborgvej 64, 5700 Svendborg, att. databeskyttelsesrådgiver


Kids App/Mine penge

Denne side beskriver, hvordan Kids App/Mine Penge behandler og anvender data. Nedenstående vilkår supplerer ovenstående Privatlivspolitik, der tillige er gældende for Kidds App/Mine penge.


Informationer om brugeren

Følgende informationer sendes af brugeren via app’en til systemet (SDC) i forbindelse med login:


a. CPR-nummer (eller P-tal for Færøerne)

b. PIN kode (PIN kode oprettet i forbindelse med adgang til Kids App/Mine Penge selvbetjeningsaftale)


Følgende informationer modtages til app’en ifm. brug af app:

a. konto- og transaktionsdata:

a. kontooversigt

b. kontonumre

c. saldo/saldi

d. individuelle transaktionsoplysninger:

i. transaktionstidspunkt,

ii. transaktionstekst/kommentar

iii. beløb


Informationer om brug (Analytics)

Følgende informationer om brugerens brug/anvendelsesmønstre spores til analyseformål af Rise Sparekasse:

Informationer om enheden.


Følgende informationer beskriver den enhed som brugeren anvender; dvs. den telefon eller tablet hvorfra app’en installeres og køres fra:

 • Install ID: et vilkårligt ID (GUID) der identificerer den pågældende app-installation. ID’et vil forblive det samme, så længe brugeren beholder app’en på telefonen (selv efter opdatering til ny version). Af- og geninstalleres app’en vil et nyt ID tildeles enheden.
 • Lokalitet/Sprogindstilling: i forbindelse med hentning af tekster til app’en vil sprogversionen tilpasse sig enhedens aktive systemsprog, f.eks. dansk eller engelsk.
 • AppVersion og appBuild: versionsnummer af app’en.
 • OsName/osBuild/osVersion: styresystem og versionsnummer af dette.
 • TimeZoneOffset: enhedens aktuelle tidszone.
 • CarrierName/carrierCountry: navn og landekode for aktuel teleoperatør på telefonen (f.eks. Telia).
 • OemName/model: Navn på telefonproducent, samt modelnavn (f.eks Apple iPhone 12).
 • ScreenSize: Enhedens skærmopløsning.

Informationer om anvendelse

Følgende informationer/hændelser beskriver brugerens anvendelse til analyseformål

 • Sessionsstart: tidspunkt for åbning af app (session).
 • Sidevisninger: Hver gang brugeren åbner en given side i app, trackes dette som et event (hændelse).
 • Fejlrapporter: Hver gang der sker en fejl i app, og brugeren præsenteres for en fejlbesked.

Modtagere af personoplysninger

Herunder følger en kortlægning af hvilke aktører, der modtager/sender hvilke datatyper:

SDC (sparekassesystemet)


1. Login: I forbindelse med login sendes CPR og Pinkode til SDC’s systemer for at autorisere

brugeren til adgang. Følgende informationer bruges til login, og er således delt med SDC:

a. CPR nummer (eller P-tal for Færøerne)

b. PIN kode (Pinkode oprettet ifm. adgang til Kidds App/Mine Penge selvbetjeningsaftale)


2. Data bagved login: Der er som sådan ingen modtagelse af persondata fra denne serviceudbyder, men app’en henter og præsenterer konto- og transaktionsdata fra dette program til slutbrugeren herfra, det vil sige kontooversigt, kontonumre, saldi og individuelle transaktionsoplysninger såsom transaktionstidspunkt, transaktionstekst/kommentar og beløb.


2. Microsoft Appcenter

Informationer om brug: Jfr. Forrige kapitel vedr. typer af data, opbevares sporing/Analytics data i systemet Microsoft App Center. Den overordnede konto, hvorpå disse data deles til, er registreret i SDC’s navn.


Landsoverførsel

Data sendes fra kundens computer/tablet/telefon gennem servere (IT-systemer) i Danmark og Holland, al personfølsomt data opbevares hos Sparekassens databehandler i Danmark.


Vilkårene er senest opdateret den 10.03.2023