Rise Flemløse Sparekasse 2020 - Sparekassen - Om os - Repræsentantskabsmøde 140324

Repræsentantskabsmøde 140324

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Rise Sparekasse

29. FEBRUAR 2024


Indbydelsen gælder KUN til repræsentantskabet i Rise Sparekasse. Se hvem der er med i repræsentantskabet her.


Bestyrelsen indkalder herved til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes:


Torsdag den 14. marts 2023 kl. 14:45 på

Ærø Hotel

Egehovedvej 4

5960 Marstal


Dagsorden for mødet er, jf. vedtægterne:

1. Udpegning af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år

4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

5. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelle tab i henhold

til den godkendte årsrapport

6. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer

7. Valg af eventuelle medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. EventueltAd punkt 2 – Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller advokat Mads Kromann som dirigent.


Ad punkt 3 – Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år

Formand Leif Juul Sørensen fremlægger bestyrelsens beretning.


Ad punkt 4 – Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Direktør Bjarne V. Nielsen fremlægger den reviderede årsrapport. Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender Årsrapport 2023.


Årsrapporten udsendes til repræsentantskabets orientering forinden mødet.


Ad punkt 5 – Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelle tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen på 4,0 %.


Ad punkt 6 – Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer

a) Ændring af vedtægter

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne (ændringerne står med fed skrift):

De primære ændringer skyldes et ønske om, at der fremadrettet bliver mulighed for elektronisk afstemning til garantmøderne: 


§ 2.1 

”Sparekassens garantkapital udgør pr. den 31.12.2023 kr.97.077.000 fordelt på 3.770 garanter…”


§ 3.5

” Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantkapital, såfremt antallet af stemmer dermed ikke bringes under 100.000, såfremt garantkapitalen ikke bliver mindre end 1 mio….”


§ 6.2

”Garanterne kan kun afgive stemme på kandidater i den valgkreds, hvor de er tilknyttet. Tilhørsforholdet er den af Sparekassens filialer, hvor garantens kundetilhørsforhold er registreret.


Stemmeberettigede ved valg til repræsentantskabet er Sparekassens garanter hvis garantkapital er noteret på garantens navn 6 uger før valget. Enhver garant har 100 stemmer for hver kr. 1.000 indbetalt garantkapital, dog højst 2000 stemmer.


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. …”


§ 6.3

”… Personer, som besidder tillidshverv eller stilling i Sparekassen eller et andet pengeinstitut eller i en virksomhed ejet helt eller delvist af ét eller flere pengeinstitutter, er er ikke valgbare….”


§ 6.4

”… Meddelelsen om afholdelse af valg skal indeholde en opfordring til at indsende skriftlige forslag til kandidater til repræsentantskabet, samt en beskrivelse af proceduren vedrørende opstilling af kandidater. …”


§ 6.5

”… Forslag til kandidater skal være Sparekassen i hænde senest 14 dage før valgperiodens begyndelse.  

De foreslåede kandidater bekendtgøres i Sparekassens lokaler samt på Sparekassens hjemmeside senest 5 dage før valgperiodens begyndelse”.


§ 6.7

”Bestyrelsen beslutter, hvorledes stemmeberettigede garanter kan afgive stemme. Dette kan tillige være via afgivelse af elektronisk stemme, såfremt dette kombineres med muligheden for at stemme via brev eller via aflevering af stemme i en af Sparekassens filialer. Stemmer skal kunne afgives i en periode på mindst 5 bankdage. Stemmeafgivelser skal være Sparekassen i hænde på sidste valgdag ved almindelig åbningstids ophør.


Stemmeafgivelsen sker ved at stemme på den eller de kandidater, den stemmeberettigede ønsker valgt. Stemmeafgivningen er gyldig, når der er afgivet stemme på mindst 1 kandidat og højst på det antal kandidater, der skal vælges i den konkrete valgkreds.


Afstemningen er skriftlig og hemmelig, og den praktiske afholdelse forestås af Sparekassens administrationsafdeling. Den endelige opgørelse over valget skal være tilendebragt senest 10 bankdage efter stemmeafgivningens afslutning. Enhver kandidat har ret til at overvære stemmeoptællingen.


Forud for afstemningen kontrollerer den valgansvarlige i Sparekassen om betingelserne for stemmeafgivningen er opfyldt.


Der kan ikke brevstemmes.


De kandidater, som får flest gyldige stemmer, er valgt. Hvis to eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem af disse, der er valgt. Sparekassens valgansvarlige forestår lodtrækningen.


Opgørelsen af valget kontrolleres af den valgansvarlige.


Resultatet af valget bekendtgøres på garantmøderne, samt senest 14 dage efter valgets afslutning på Sparekassens hjemmeside.”


§ 6.8

Den nuværende tekst erstattes af:

”Over valget føres en protokol, der underskrives af bestyrelsen”.


§ 7.1

”…

5. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelle tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen.

6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år. …”


§ 17.1

”Ovenstående regler, der træder i stedet for vedtægterne fra den 16. marts 2023, er vedtaget på repræsentantskabsmødet i Sparekassen den 14. marts 2024”.

Vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen den 29.02.2024. Et eksemplar med rettelsesmarkeringer er vedhæftet denne indkaldelse.


b) Lønpolitik

Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabet godkender ”Lønpolitik for Rise Sparekasse”.

Lønpolitikken er ændret, så den afspejler de ændringer, der gælder i forhold til bl.a. vedtagelse og kontrol med efterlevelsen. Politikken er vedtaget af bestyrelsen den 28.11.2023.


c) Bestyrelseshonorar

Bestyrelsen indstiller følgende forslag til honorering af bestyrelsens medlemmer fra 1. januar 2024:


Basishonorar                               Kr. 70.000,00

Formand:                                     Basishonorar x 2,5

Næstformand                             Basishonorar x 1,5

Basishonoraret ønskes således forhøjet med kr. 10.000 i forhold til 2023.


Ad punkt 7 - Valg af eventuelle medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem, Niels Riis, har meddelt, at han ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Jf. vedtægternes punkt 10.2 skal der derfor foretages et suppleringsvalg.


Ad punkt 8 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsaut. revisor Anders Gjelstrup (Deloitte). Bestyrelsen er ikke i forbindelse med afgivelsen af indstillingen blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler, som begrænser Sparekassens repræsentantskabs valg af revisor.


Vedtagelse af forslag 

Repræsentantskabets beslutninger træffes som udgangspunkt ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 


Fuldmagt

Ifølge vedtægternes § 9.2 kan et repræsentantskabsmedlem give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan give møde og stemme med fuldmagt fra mere en ét repræsentantskabsmedlem, og fuldmagten kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Af praktiske årsager skal vi anmode om, at evt. fuldmagter så vidt muligt anmeldes til sekretariatet inden mødet.   


Afbud

Eventuelt afbud bedes af praktiske hensyn meddelt på telefon 6220 0015 eller mail

vb@sparekassen.dk senest fredag den 8. marts 2024.


Transport

Til repræsentantskabsmedlemmerne fra Fyn arrangeres der bustransport frem og tilbage mellem færgen i Ærøskøbing og Ærø Hotel. Ærøfærgen afgår fra havnen i Svendborg kl. 13.05 med ankomst i Ærøskøbing kl. 14:20. Færgen afgår igen fra Ærøskøbing kl. 20.35 med ankomst i Svendborg kl. 21.50. Såfremt nogen har behov for transport fra Haarby til Svendborg og retur, bedes de kontakte produktionschef, Morten Aagaard, mc@sparekassen.dk, tlf. 6220 0004.


Efter repræsentantskabsmødet er Sparekassen vært ved en middag.


p.b.v.

Leif Juul Sørensen

Formand        


Hent mødeindkaldelsen til repræsentantskabet i PDF her.